top of page
Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť PROINVEST ing.arch.Peter Doričko so sídlom Prešov , 080 04, IČO: 10737821, DIČ: 1020746727, IČ DPH: SK1020746727 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky objedná tovar (ďalej len „kupujúci“) a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho http://www.asanaseating.com

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@asanaseating.com
poštová adresa: Botanická 16, 080 04 Prešov
číslo účtu pre bezhotovostné platby: 1000474008/1100 UniCredit bank a.s., Prešov

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

 

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dotazu kupujúceho urobeného e-mailovou správou alebo telefonicky.

 

1.5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu (odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu).

 

2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1. Úplná objednávka tovaru vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

 

2.2. Objednávka je považovaná za úplnú výlučne v prípade, ak všetky údaje kupujúceho v nej uvedené, predovšetkým meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mail a telefonický kontakt, a u právnických osôb tiež IČO a DIČ, sú úplné a pravdivé.

 

2.3. Kupujúci môže vziať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy späť do 1 hodiny od odoslania objednávky tovaru aj bez udania dôvodu formu e-mailovej správy na adresu info@asanaseating.com, v ktorej musí byť uvedené najmenej meno kupujúceho a objednaný tovar. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v najbližší pracovný deň po dni, kedy bola úhrada za zrušenú objednávku pripísaná na účet predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom na účet z ktorého bola úhrada vykonaná, ak kupujúci vo svojom späťvzatí návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy neurčí inak.

 

2.4. Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

 

2.5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene a množstve tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta dodania tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

2.6. Kupujúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží alebo poruší obchodné podmienky.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1. Predávajúci je povinný:

 

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1. Kupujúci je povinný:

 

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

 

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru,

 

c) potvrdiť pri doručení prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5.Kúpna cena a platobné podmienky

 

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo uvedenú v záväznej akceptácii objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa bodu 6.12. a 6.13. Obchodných podmienok (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky pri dodaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky pred dodaním tovaru.

 

5.2. Formu platby je kupujúci povinný uviesť v objednávke tovaru. V prípade, že kupujúci už raz tovar objednaný s platbou na dobierku neprevzal, jeho akúkoľvek ďalšiu objednávku predávajúci akceptuje len v prípade platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred dodaním tovaru.

 

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

5.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu zálohy vo výške 50% z ceny tovaru objednaného kupujúcim v prípade, ak cena objednaného tovaru presiahne 300 € (9037,80Sk). Zaplatená záloha bude pri dodaní tovaru započítaná na úhradu kúpnej ceny tovaru. V prípade, ak kupujúci zálohu odmietne zaplatiť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.7. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

5.8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 

5.9. Pokuta za omeškanie platby. Ak odberateľ neuhradí faktúru do dátumu splatnosti (dňom úhrady je deň prípisu celej sumy na účet dodávateľa), má dodávateľ nárok na pokutu z omeškania. Pokuta je (podľa zákona) vo výške 0,05% z neuhradenej sumy, za každý nasledujúci deň, po dni splatnosti faktúry. Ak nie je dlžná suma (uvedená na faktúre) uhradená v plnej výške ani 30-ty deň po dni splatnosti, má dodávateľ nárok na zastavenie poskytovania služieb odberateľovi (vrátane reklamácií) a v prípade dodania tovaru aj jeho odobratie. Po odobraní tovaru je dlžná suma znížená o hodnotu odobraného tovaru, pričom táto hodnota je maximálne 90% z faktúrovanej ceny za odobraný tovar. Dlžnú sumu a pokutu, na ktorú má dodávateľ nárok, môže vymáhať súdnou aj mimosúdnou cestou alebo prostredníctvom exekútora, pričom všetky náklady znáša dlžník. Rovnako má nárok na predaj pohľadávky tretej osobe, ktorá bude pohľadávku vymáhať

 

5.10 Zálohová platba, pokuta, vrátenie peňazí. Pri sumách nad 332,-Eur(10 000,-Sk) alebo prvej objednávke má predajca právo na uhradenie zálohovej platby. Jej výška je podľa dohody, obyčajne však 10% z konečnej ceny objednaného tovaru. Túto je nutné uhradiť vopred, na číslo účtu na základe predfaktúry, alebo faktúry s uvedením jej čísla ako variabilného symbolu. Predfaktúru Vám môžeme zaslať poštou, mailom. Ak chcete záväznú objednávku zrušiť, má dodávateľ nárok na uhradenie pokuty vo výške 10% z ceny tovaru (mininálne však 33.2,-Eur(1000,-Sk)). Na úhradu pokuty môže dodávateľ použiť sumu zo zálohovej platby. Vrátenie zálohovej platby, ako aj uhradenej sumy sa riadi platným zákonom.

 

6.Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

6.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu obvykle v lehote 3 až 14 dní, najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, ak si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú predĺženie lehoty na dodanie tovaru, predávajúci je oprávnený lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho upovedomí a vydá mu o tom potvrdenie formou e-mailovej správy.

 

6.2. Dodacie lehoty tovaru uvedené v bode 6.1. Obchodných podmienok platia pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky.

 

6.3. Predávajúci má právo vybaviť väčšie objednávky viacerými čiastkovými dodávkami, pričom náklady na dodanie tovaru znáša kupujúci len raz vo výške podľa bodu 6.12. a 6.13. Obchodných podmienok, pričom ak v tomto prípade vzniknú vyššie náklady na dodanie tovaru, tieto znáša predávajúci.

 

6.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

6.5. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo v potvrdení o predĺžení lehoty, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15€ (451,89Sk) za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 

6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

6.7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

6.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci začať reklamačné konanie.

 

6.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6.10. V prípade, že predávajúci nemôže z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar dodať, je oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie tovarom rovnakej alebo vyššej kvality, pričom kupujúci má právo náhradné plnenie neakceptovať a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní odo dňa, keď kupujúci neakceptoval náhradné plnenie, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6.11. Dodanie tovaru je možné prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty a.s., v prípade platby za tovar na dobierku je dodanie tovaru možné iba prostredníctvom kuriéra.

 

6.12. V prípade platby za tovar na dobierku predávajúci účtuje k cene tovaru náklady na dodanie vo výške 3,95€ (119Sk), pre Českú republiku je tento poplatok vo výške 7,9€ (238Sk).

 

6.13. V prípade platby za tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred jeho dodaním účtuje predávajúci k cene tovaru náklady na dodanie.

 

6.14. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a platia pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Ceny dopravy do iných krajín budú vypočítavané individuálne.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva

 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

 

7.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru, pričom platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu na miesto dodania uvedené v kúpnej zmluve alebo záväznej akceptácii objednávky.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

8.8.Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako poistenú zásielku, nie však ako dobierku, na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1. Obchodných podmienok spolu s listom, v ktorom uvedie presne druh a rozsah vád tovaru a svoje kontaktné údaje, a originálom faktúry vystavenej predávajúcim, na základe ktorej kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru. Faktúra slúži ako doklad o kúpe a zároveň ako záručný list. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. Doručenie reklamovaného tovaru, 2. Doručenie popisu vád tovaru, 3. Doručenie dokladu o kúpe. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

8.9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

8.10.Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme.

 

8.11.Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho a osoby vykonávajúcej odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim a osobou vykonávajúcou odborné posúdenie a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim a osobou vykonávajúcou odborné posúdenie (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim.

 

8.12.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.13.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a) nepredložením dokladu o zaplatení,

 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

 

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku,

 

f) zanedbaním starostlivosti o tovar,

 

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru a so všeobecnými zásadami, bežným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru,

 

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

8.14.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) odovzdaním opraveného tovaru,

 

b) výmenou tovaru,

 

c) vrátením ceny tovaru,

 

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8.16. Záručná doba je 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim alebo oprávnenou osobou.

 

8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar.

 

8.19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

8.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

 

b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

 

8.21. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

 

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

8.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v liste kupujúceho doručenom predávajúcemu spolu s tovarom a dokladom o zaplatení pri uplatnení reklamácie.

 

8.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 

8.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

8.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar považuje doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

8.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8 Obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

9.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

9.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

 

9.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, pričom musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

 

9.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej zaplatenú časť v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

9.5. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

 

9.6. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s objednávkou tovaru.

 

9.7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.3. Obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

10. Ochrana osobných údajov a copyright

 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

10.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje bude používať len v súvislosti s vybavením objednávky kupujúceho. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe, ktorou je dopravca zabezpečujúci dodanie tovaru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dodanie tovaru kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

10.4. Všetky informácie zverejnené na internetových stránkach a podstránkach elektronického obchodu sú chránené autorským zákonom a môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Informácie o výrobkoch a tovare, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, vrátane ich názvu, označenia ako aj ich vyobrazenia, môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov a môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Akákoľvek časť internetových stránok a podstránok www.asanaseating.com, vrátane, avšak nie len, informácií o predávanom tovare a jeho vyobrazenia, nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou, ani ďalej publikovaná a/alebo šírená, v pôvodnej alebo upravenej forme, ani sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

 

10.5. Predávajúci nenesie voči iným stranám zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím informácií z jeho internetovej stránky elektronického obchodu.

 

11.Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 6.7. Obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 9.3. Obchodných podmienok.

 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 

11.5. Informácie o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu sú nezáväznými údajmi. Údaje o tovare môžu byť priebežne aktualizované.

 

11.6. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

11.7. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

11.8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

bottom of page