top of page
Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

8.8.Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že reklamovaný tovar zašle ako poistenú zásielku, nie však ako dobierku, na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1. Obchodných podmienok spolu s listom, v ktorom uvedie presne druh a rozsah vád tovaru a svoje kontaktné údaje, a originálom faktúry vystavenej predávajúcim, na základe ktorej kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru. Faktúra slúži ako doklad o kúpe a zároveň ako záručný list. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. Doručenie reklamovaného tovaru, 2. Doručenie popisu vád tovaru, 3. Doručenie dokladu o kúpe. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 

8.9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

8.10.Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy alebo v písomnej forme.

 

8.11.Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho a osoby vykonávajúcej odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim a osobou vykonávajúcou odborné posúdenie a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim a osobou vykonávajúcou odborné posúdenie (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim.

 

8.12.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.13.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a) nepredložením dokladu o zaplatení,

 

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

 

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo nesprávnym skladovaním výrobku,

 

f) zanedbaním starostlivosti o tovar,

 

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním v rozpore s účelom použitia tovaru a so všeobecnými zásadami, bežným používaním tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a nesprávnym používaním tovaru,

 

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

8.14.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) odovzdaním opraveného tovaru,

 

b) výmenou tovaru,

 

c) vrátením ceny tovaru,

 

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8.16. Záručná doba je 36 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim alebo oprávnenou osobou.

 

8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

8.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar.

 

8.19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

8.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

 

b) predávajúci vadný tovar vymení.

 

Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

 

8.21. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

 

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

8.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v liste kupujúceho doručenom predávajúcemu spolu s tovarom a dokladom o zaplatení pri uplatnení reklamácie.

 

8.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 

8.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

8.25. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar považuje doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

8.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8 Obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

bottom of page